• Home
 • Všetko čo potrebujete vedieť o založení a prevádzkovaní očnej optiky. Základné…

Všetko čo potrebujete vedieť o založení a prevádzkovaní očnej optiky. Základné pojmy, vzdelanie a vyhláška.

1.2.2020 Snow Paradise Veľká Rača

<p><span class="fr-video fr-fvc fr-dvb fr-draggable fr-fvl" contenteditable="false" draggable="true"><iframe src="//www.youtube.com/embed/ZmZVDirKa9A?wmode=opaque" allowfullscreen="" style="width: 282px; height: 261px;" frameborder="0"></iframe></span></p>


Aký je vlastne rozdiel medzi očným optikom a optometrisom?

Očný optik

Na výkon odborných pracovných činností v povolaní očný optik sa vyžaduje získanie úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore očný optik, ktoré je v Slovenskej republike možné získať na: 

Strednej zdravotníckej škole v Bratislave, Záhradnícka 44
Strednej zdravotníckej škole v Košiciach, Moyzesova 17

Po získaní odborného vzdelania v danom odbore, môže očný optik poskytovať služby v oblasti zhotovovania a kompletovania pomôcok na korekciu zrakových chýb - okuliarov. Očný optik nevyšetruje a nehodnotí stav zrakovej chyby zákazníka ale pôsobí v prevádzkach očných optík ako odborný poradca pre zákazníka pri výbere optických skiel a okuliarov ako celku. Očný optik zhotovuje a upravuje všetky druhy okuliarov, okluzorov a iných korekčných a liečebných pomôcok podľa lekárskeho predpisu s využitím špeciálnych prístrojov, meracích prístrojov a pomôcok zodpovedajúcich fyziognómii užívateľa z hľadiska optického a estetického.

Optometrista

Na výkon odborných pracovných činností v povolaní optometrista sa vyžaduje získanie vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný optometrista, ktoré je v Slovenskej republike možné získať na: 

Strednej zdravotníckej škole v Košiciach, Moyzesova 17

Optometrista zisťuje refrakciu očného systému. Vykonáva základnú starostlivosť o ľudské oko a zrakový systém, je oprávnený k meraniu a korekcii očnej refrakcie, k aplikácii korekčných pomôcok, k detekcii ochorenia oka. Optometrista je istým medzistupňom medzi profesiou očný lekár a očný optik. Vykonáva neinvazívne vyšetrenia predného segmentu oka a aplikuje kontaktné šošovky. Pri zistení, že problém videnia klientovi nespôsobuje refrakčná chyba, bezodkladne odporučí klienta na vyšetrenie k očnému lekárovi.

Očná optika

Prevádzkovanie očnej optiky je podmienené viazanou živnosťou. Podmienkou prevádzkovania živnosti je splnenie podmienky odbornej spôsobilosti, a to nasledovným spôsobom:

 • vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný optometrista a súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv ("ŠUKL"), alebo
 • úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore očný optik, päťročná odborná prax a súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (“ŠUKL").

Okresný úrad, odbor živnostenského podnikania vydá osobe spoločenstva osvedčenie o živnostenskom oprávnení po splnení všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti a po splnení podmienky odbornej spôsobilosti:

 1. na základe priloženého rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní, ktoré vydáva MŠVVaŠ SR - Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní a súhlasného posudku ŠUKL, alebo
 2. na základe priloženého rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní, ktoré vydáva MŠVVaŠ SR - Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní a posúdenia päťročnej praxe a súhlasného posudku ŠUKL.

Obsahom viazanej živnosti je očná optika. Očné optiky poskytujú služby súvisiace so zabezpečovaním starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť poskytovanú zdravotníckymi zariadeniami zhotovovaním, opravou, úpravou, výdajom a predajom optických zdravotníckych pomôcok. Očná optika môže vykonávať činnosť spojenú so zaobchádzaním so zdravotníckymi pomôckami na základe živnostenského oprávnenia a na základe súhlasného posudku vydaného štátnym ústavom.  Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydá súhlasný posudok, ak očná optika spĺňa požiadavky na materiálne a priestorové vybavenie.

To ako a čím bá byť očná optika vybavená uvádza vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. decembra 2011 o požiadavkách na materiálne a priestorové vybavenie očných optík. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 písm. i) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje: 

§ 1 Prevádzkové priestory očnej optiky musia mať osobitný priestor na príjem poukazu, výber a výdaj optickej zdravotníckej pomôcky, priestor na individuálne zhotovovanie, úpravu a opravu optických zdravotníckych pomôcok a priestor na aplikáciu kontaktných šošoviek ( ktoré však musia byť oddelené pevnou priečkou ) ak sa v očnej optike vykonáva aplikácia kontaktných šošoviek. Očná optika musí mať zariadenie na osobnú hygienu zamestnancov s prívodom vody a jej odpadom.

§ 2 Očná optika musí byť vybavená 

 1. nábytkom s pracovnými a úložnými plochami,
 2. fokometrom,
 3. zariadením na nahrievanie okuliarov,
 4. montážnou súpravou náradia na úpravu okuliarov,
 5. digitálnym pupilometrom,
 6. zariadením na ultrazvukové čistenie korekčnej pomôcky,
 7. automatickým alebo poloautomatickým zariadením na opracovaniee okuliarových šošoviek,
 8. elektrickou stolovou vŕtačkou.

Ak sa v očnej optike vykonáva aj aplikácia kontaktných šošoviek, očná optika musí byť vybavená aj prístrojmi a nástrojmi na aplikáciu kontaktných šošoviek, ktorými sú: 

 1. súprava skúšobných okuliarových šošoviek so skúšobnou obrubou,
 2. optotyp,
 3. keratometer,
 4. štrbinová lampa.

Ak sa v očnej optike vykonáva aj výdaj optickej pomôcky pre slabozrakých, očná optika musí byť vybavená aj skúšobnou súpravou optických pomôcok pre slabozrakých.

§ 3 Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 126/2001 Z.z. o požiadavkách na priestorové a materiálne vybavenie očných optík.

§ 4 Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Na to aby ste ste očnú optiku oficiálne otvorili potrebujete mať vydaný posudok zo štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Doklady, ktoré je potrebné predložiť na ŠÚKL k vykonaniu vstupnej inšpekcie v očnej optike v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vydania Posudku

 1. Žiadosť o vykonanie vstupnej inšpekcie – 4x
 2. Dispozičné riešenie optiky s legendou  3x

Nasledovné doklady - 1x

 1. Splnomocnenie osoby žiadateľa, ak sa vstupnej inšpekcie nezúčastní konateľ
 2. Čestné vyhlásenie o nevykonávaní aplikácie kontaktných šošoviek
 3. Súpis prístrojového vybavenia očnej optiky vrátane typu prístroja a výrobného čísla v zmysle vyhlášky MZ SR  č. 523/2011 Z. z.
 4. Súpis prístrojového vybavenia vrátane typu prístroja a výrobného čísla v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 523/2011 Z. z. - ak očná optika vykonáva aj aplikáciu kontaktných šošoviek
 5. Zmluva o nájme nebytových priestorov, resp. list vlastníctva s uvedením celkovej plochy priestorov

Zdroje:

https://www.sukl.sk/sk/inspekcia/ine-zariadenia/vstupne-inspekcie-doklady/ocne-optiky-vstupne-inspekcie?page_id=3370

https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/75950/1/2

https://www.minv.sk/?ocna-optika-1

https://www.health.gov.sk/?ocny-optik   

http://www.optickaunia.sk/charakteristika-povolania

https://www.health.gov.sk/?optometrista

 

Files for download